top of page

Polityka prywatności witryny https://www.owwwla.com

Witryna gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.

 

Administrator i właściciel danych:

 

Owwwla Aleksandra Görlich

owwwla@gmail.com

ul. Zygmunta Augusta 5/2

31-504 Kraków

NIP 6312372281

REGON 387888244

 

Czas retencji

 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

 

Zbierane typy danych

 

Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta Aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Email, Imię, Nazwisko. Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Witryny.

 

Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez tę Witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Witrynę, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nieudostępnienie niektórych danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Witrynę i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

 

Miejsce

 

Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

 

Metody przetwarzania

 

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.

 

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

 

Wykorzystanie zgromadzonych danych

 

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Witrynie świadczenia usług, jak również do następujących celów: Kontakt z Użytkownikiem, Analityka, Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi.

 

Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach niniejszego dokumentu.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:

 

Analityka

 

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci. Mogą być też używane do śledzenia zachowania Użytkownika.

 

Google Analytics

 

Google Analytics to usługa analizy sieci internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane zebrane w celu śledzenia i zbadania wykorzystania tej Witryny, do przygotowania sprawozdań na temat jej działań i do dzielenia się nimi z innymi usługami Google. Firma Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizacji i personalizacji ogłoszeń z własnej sieci reklamowej.

 

Dostawca: Google

 

Cel: Analityka

 

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

 

Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

 

Te usługi umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi i innych platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji. Interakcje i informacje pozyskane przez tę Aplikację zawsze podlegają ustawieniom Prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy użytkownicy nie korzystają z niej.

 

Przycisk Lubię to i widżety społecznościowe Facebooka

 

Przycisk Lubię To i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z sieci społecznościową Facebook udostępnianą przez firmę Facebook Inc.

 

Dostawca: Facebook

 

Cel: Interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi

 

Dane osobowe: Cookie, Dane o wykorzystaniu

 

Miejsce przetwarzania danych: USA Polityka Prywatności

 

Kontakt z Użytkownikiem

 

Formularz kontaktowy

 

Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego swoimi Danymi Użytkownicy upoważniają niniejszą Witrynę do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o informacje, wyceny lub innego rodzaju żądania wskazane na nagłówku formularza.

 

Dostawca: Ta Witryna

Cel: Kontakt z Użytkownikiem

Dane osobowe: Email, Imię, Nazwisko

 

Newsletter

 

Dzięki subskrypcji listy mailingowej lub biuletynu adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące tej Witryny. Twój adres e-mail może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w Witrynie lub po dokonaniu zakupu.

 

Dostawca: Ta Witryna

Cel: Kontakt z Użytkownikiem

Dane osobowe: Cookie, Email, Imię, Nazwisko

 

Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

 

Działania prawne

 

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług.

 

Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

 

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

 

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Witryna może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

 

Logi Systemowe i Konserwacja

 

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta witryna i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Witryną (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

 

Informacje niezawarte w niniejszej polityce

 

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

 

Prawa użytkowników

 

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.

 

Zmiany niniejszej polityki prywatności

 

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Witryny i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

 

Definicje i odniesienia prawne

 

Dane Osobowe (lub Dane)

 

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

 

Dane o wykorzystaniu

 

Informacje zbierane automatycznie z tej Witryny (lub usług osób trzecich wykorzystywanych w tej Witrynie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników, którzy korzystają z tej Witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądań, metody wykorzystywane do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez Użytkownika, różne dane dotyczące wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie aplikacji) i szczegóły na temat ścieżki, którą Użytkownik przebył w Witrynie, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji stron, które odwiedził oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

 

Użytkownik

 

Osoba korzystająca z tej witryny, która musi pokrywać się z lub mieć zezwolenie Podmiotu Danych, którego dotyczą Dane Osobowe.

 

Podmiot Danych

 

Osoba prawna lub fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

 

Procesor Danych (lub Nadzorca Danych)

 

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja upoważniona przez Administratora Danych, aby przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

Administrator Danych (lub Właściciel)

 

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publicznej lub inny organ, stowarzyszenie bądź organizacja z prawem, również wspólnie z innym Administratorem Danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów i metod przetwarzania Danych Osobowych oraz środki stosowane, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania i korzystania z aplikacji. Administrator Danych jest właścicielem tej aplikacji, chyba, że wskazano inaczej.

 

Ta Witryna

 

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkownika są zbierane.

 

Cookie

 

Mały fragment danych przechowywany w przeglądarce internetowej Użytkownika.

 

Informacje prawne

 

Informacja dla użytkowników w Europie: Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Art. 10 Dyrektywy WE nr 95/46/WE, oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE, zmienionej dyrektywą 2009/136/WE, na temat plików cookie. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej Witryny.

 

Ostatnia aktualizacja 23.10.2020

bottom of page