top of page

Referencje

Życie to droga, na której spotykamy różnych ludzi. Mam szczęście poznawać ciekawe i wartościowe osoby z całego świata, wspólnie z nimi pracować, wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Oto kilka słów od nich na temat współpracy ze mną:

Ainhoa Ybáñez

Prowadząca Zespół ds. Jakości, bezpośrednia przełożona w latach 2019-2020

https://www.linkedin.com/in/ainybez/

Dublin, 13 października 2020

Aleksandra jest błyskotliwą i bardzo utalentowaną specjalistką ds. jakości z wyjątkowym talentem do pracy w zespole. Miałam przyjemność pracować z nią przez dwa lata w firmie Cognizant i w tym czasie obserwowałam nie tylko, jak świetnie sobie radzi z podstawowymi obowiązkami, takimi jak audytowanie połączeń głosowych / komunikacji e-mail, przygotowywanie Analizy Przyczyn (RCA)  związanych z opiniami klientów i/lub eskalacjami oraz przekazywanie wartościowej opinii agentom, ale odgrywała również kluczową rolę w budowaniu zespołu, poprzez pomoc w prowadzeniu treningów i szkoleniu nowo zatrudnionych osób. Ponad wszystko byłam pod wrażeniem doświadczenia Aleksandry w posługiwaniu się narzędziami Google, takimi jak Google Analytics, Tag Manager czy Merchant Center, oraz jej chęci pomocy innym w rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych. Aleksandra byłaby prawdziwym wsparciem na każdym stanowisku związanym z badaniem satysfakcji klientów i / lub ze wsparciem technicznym, a jej następny pracodawca będzie miał szczęście, mając ją w zespole. 

Aleksandra is a brilliant and highly talented Quality Analyst with remarkable teamwork skills. I've had the pleasure of working with Aleksandra for two years at Cognizant, during which I've seen her not only excel at the core elements of her job - like auditing voice/email communications, performing RCAs on customer interactions and/or escalations, and providing constructive feedback to agents - but also she has been a key role in the team's growth by assisting in the training and coaching of the new hires. Above all, I was impressed by Aleksandra's expertise in Google tools, such as Google Analytics, Tag Manager, or Merchant Center, and her willingness to support in troubleshooting any related technical issues. Aleksandra would be a true asset to any position related to both customer satisfaction and/or technical support, and her next employer will be lucky to have her.

Sam Daniel

Customer Success Manager

www.linkedin.com/in/sam-daniel-31023540/

Bangalore, 3 kwietnia 2019

Gorąco polecam Aleksandrę jako trenerkę - zostałem przeszkolony przez Aleksandrę w zakresie szeregu złożonych narzędzi i procesów Google, które są trudne do przekazania osobom rozpoczynającym pracę. Jednak Aleksandra wykazała się ogromnymi zdolnościami do utrzymania uwagi uczestników treningu i upewniała się, że wszyscy nadążają za materiałem, jednocześnie bezproblemowo przeprowadzając szkolenie. W 100% poleciłbym Aleksandrę jako Trenerkę 5 Gwiazdek!

[Bangalore, April 3, 2019

Highly recommend Aleksandra as a trainer - Was trained by Aleksandra over a number of intense Google Tools and Processes that are hard to communicate over to beginners. Aleksandra however, did display immense abilities to keep the trainees captured and ensured everyone was on the same page while seamlessly delivering the training. Would 100% recommend Aleksandra as a Trainer 5 Stars!]

Takayuki Hara 

Niezależny artysta

www.takayukihara.com

Londyn, marzec 2016

Pracowałam z Aleksandrą przy mojej wystawie indywidualnej „Before We Fall Again” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, gdzie pracuje jako kurator. Aleksandra jest jedną z najlepszych kuratorek, z którymi kiedykolwiek pracowałem, potrafi zwracać uwagę na szczegóły i bardzo dobrze ocenia, co jest priorytetem, a także bardzo dobrze zarządza czasem.

Świetnie się z nią współpracuje. Rozumie prawdziwe znaczenie współpracy i cierpliwie czuwa nad tym, aby wszystko przebiegało bezproblemowo. Pamiętam uczucie podziwu, gdy dowiedziałem się, że pozostaje bardzo skromna, spokojna i rzetelna, nawet pod ogromną presją. Zawsze jest szczęśliwa, mogąc zrobić wszystko, co możliwe.

Ale myślę, że najlepszą cechą, jaką musi uczynić ją jedną z najlepszych kuratorów, z którymi pracowałem, jest jej siła, by trzymać się tego, co uważa za dobre, oraz jej odwaga, by powiedzieć „nie” temu, co nie działa. Posiada rzadką umiejętność wyjaśniania przyczyn afirmacji / negacji w sposób artykułowy, bez zagubienia się w grze słów.

Przez kilka lat korespondencji, planowania i wspólnej pracy nad zmaterializowaniem wystawy, stworzyliśmy więź i zdobyliśmy wzajemne zaufanie. Jej uczciwość i zamiłowanie do sztuki są dziś niezwykłe i rzadkie.

Nie zawaham się polecić jej jakimkolwiek instytucjom czy galeriom i będę zachwycony, mogąc znów z nią pracować.

[London, March 2016

I  worked with Aleksandra for my solo exhibition 'Before We Fall Again'  at the Manggha Museum of Japanese Art and Technology where she works as a curator. Aleksandra is the one of the best curators I have ever worked with, has an ability to pay attention to detail and is a very good judge of what is necessary to be done as a priory and also very good at time management. 

She is a great person to collaborate with. She understands the true meaning of cooperation and has patience to oversee that everything goes smoothly. I remember feeling the sense of awe to have found out she stays very humble, calm and fair even under the huge pressure. She is always happy to go for the extra mile to make something possible. 

But the best quality I think she has to make her the one of the best curators I have worked with is her strength to stick to what she thinks is good throughly and her courage to say 'no' to what is not working. She possesses a rare quality to be able to explain reasons of affirmation/negation articulately without being lost in a game of word play. 

Over a few years of correspondences, planning and working together to materialize an exhibition, we have gained bond and trust. Her honesty and passion for art are something remarkable and rare to see nowadays. 

I would not hesitate to recommend her to any institutions or galleries and I will be ecstatic to work with her again.]

Jerzy Juruś

Niezależny tłumacz

https://pl.linkedin.com/in/jerzy-jurus-7a008b13

Kraków, marzec 2016

Jako niezależny tłumacz miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z Aleksandrą nad większością, jeśli nie wszystkimi, projektami w Muzeum Manggha, których była częścią, i nigdy nie przestał mnie imponować fakt, że podchodziła do stołu przygotowana lepiej niż wszyscy inni, bez względu na to, w jakim charakterze występowała. Jej fascynacja sztuką i estetyką oraz ciekawość innych kultur były jej siłą napędową i inspiracją, ale to nigdy nie odebrało jej profesjonalizmu, połączonego z jasnością myśli i precyzją w komunikacji w przekazywaniu jej wizji i oczekiwań. Dodajmy do tego inne umiejętności interpersonalne, nienaganne planowanie i, co ważniejsze, trzymanie się harmonogramu, a stanie się oczywiste, dlaczego praca z nią była przyjemnością. Teraz, gdy Aleksandra ma duże doświadczenie w badaniach sztuki i pracy muzealnej, z pewnością będzie bardzo cenną częścią nawet najbardziej ambitnych projektów z tych dziedzin.

[Krakow, March 2016

As a freelancing translator, I have had the privilege, and also the pleasure, of working with Aleksandra on most, if not all, of the projects at the Manggha Museum that she was part of and I never ceased to be impressed by the fact that she came to the table prepared better than everybody else, no matter in what capacity. Her fascination in art and aesthetics and her curiosity of other cultures have been her driving force and inspiration, but that never took away from her professionalism, coupled with clarity of thought and precision in communication when imparting her vision and expectations. Add to that other interpersonal skills, impeccable scheduling and, more importantly, sticking to the schedule, and it becomes obvious why working with her has been a pleasure. Now that Aleksandra has accumulated considerable experience in art research and museum work, she is bound to be a most valuable asset in even the most ambitious projects in these areas.] 

Joanna Bodzek

Artystka, dizajnerka

http://www.joannabodzekstudio.com/

Sztokholm, luty 2016

Z Aleksandrą Görlich zetknęłam się zawodowo w 2010 roku, kiedy jako artystka zainteresowana szczególnie japońskim projektowaniem mody, rozpoczęłam pracę nad projektem Kimono Reconstruction. W związku z tym projektem rozpoczęłam rozmowy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, gdzie Aleksandra była moją osobą kontaktową na następne 5 lat. Od tego czasu jesteśmy zaangażowane w dialog o sztuce i o przebiegu mojej pracy, a jej ogromna wiedza na temat Japonii jest dla mnie najcenniejszym wsparciem, a w szczególności w opisie mojej własnej pracy i procesów. Bardzo cenię jej opinię i wiedzę. Oprócz doskonałej zdolności Aleksandry do refleksji, z punktu widzenia jej wiedzy, nad twórczością innych, takich jak ja, w sposób niezależny, ale wysoce kompetentny i wspierający. Moje rozmowy z nią na temat japońskiej sztuki, estetyki i stroju nasiliły się podczas przygotowań do mojej wystawy Kimono Un-perfect, która odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie między 18 czerwca a 13 września 2015 roku.


Uważam Aleksandrę za godną polecenia specjalistkę w sprawach kultury i sztuki japońskiej, a także wspaniałą pisarkę-gawędziarkę, która potrafił przełożyć pomysły i przemyślenia na pouczające i bardzo dobrze napisane teksty.
Mogę powiedzieć, że wysoko cenię jej wkład jako kuratorki w moją wystawę Kimono Un-perfect jako wyraz profesjonalizmu. Aleksandra to osoba, która ma niezwykłą zdolność rozładowywania napiętych sytuacji i przekształcania ich w sytuacje wzajemnego zwycięstwa, zachowując równowagę i dobry nastrój w trudnych chwilach, gdy wszystkie projekty się kończą. Uważam, że jest to również jeden z jej największych atutów.


Z całego serca mogę ją polecić, życząc Aleksandrze powodzenia w dalszej karierze.

[Stokholm, February 2016

I came in professional  contact with Aleksandra Görlich year 2010 when, as an artist interested in Japanese fashion design in particular, I started work on the  Kimono Reconstruction Project. This project initiated a conversation with Manggha Museum of Japanese Art and Technology in Krakow (Poland) where Aleksandra became my contact person for the next 5 years. Since then we have been involved in a dialogue about the art and process of my work for several years and I find her vast knowledge on subject of Japan has been the most valuable support in general and in description of my own work and processes in particular. I greatly value her opinion and her knowledge.  As well as Aleksandra's excellent ability to reflect, from the point of her expertise, on the  artistic work of others like myself, in a independent but highly knowledgeable and supportive way. My discussions with her about Japanese art, aesthetics and dress intensified while preparing for my exhibition, Kimono Un-perfect exhibition which was held in the Manggha Museum of Japanese Art and Technology in Krakow (Poland) from 18th June till 13th September 2015.

 

I have found Aleksandra to be a highly recommendable specialist of the Japanese culture and art as well a great writer-storyteller who was able to translate ideas and thoughts into  informative and very well written texts.
I can nothing but highly prized her input as a curator for my exhibition Kimono Un-perfect as being throughout professional. Aleksandra is a person with a remarkable ability to turn many potentially charged situations to a mutual win win situations keeping  balance and good mood in challenging times all the projects goes trough. This I believe is also one of her great assets.

 

I can recommend her wholeheartedly, wishing Aleksandra  the very best of luck in her future career.]

Teresa Leśniak

redaktorka

(współpracowała z: Wydawnictwem Czarne, Międzynarodowym Centrum Kultury, Muzeum Manggha, Nowohuckim Centrum Kultury, Agorą, Wydawnictwem BOSZ)

Kraków, grudzień 2015

O Oli Görlich słów kilka

Z uznaniem obserwuję od dziesięciu już lat rozwój zawodowy Oli jako kuratorki wielu trudnych i skomplikowanych ekspozycji w Muzeum Manggha, miałam też okazję współpracować z nią jako autorką i korektorką.

Na rekomendację zasługują zarówno jej zalety zawodowe: gruntowna i stale poszerzana wiedza z zakresu historii sztuki i praktyki wystawienniczej, staranność i punktualność w pracy, umiejętność szerokiej kwerendy merytorycznej, dbałość o podnoszenie kwalifikacji, jak i cechy osobowości: entuzjazm i pasja, obowiązkowość i zdolności organizacyjne, gotowość podejmowania nowych wyzwań, wielorakie (i niebanalne) zainteresowania, oraz – last but not least – umiejętność pracy w zespole, ale też kreatywność w organizowaniu sobie pracy samodzielnej.

Nie mogę tu pominąć zalety bardzo przydatnej w pracy naukowej i kuratorskiej, jaką jest tzw. lekkie pióro.

Jako autorka i osoba pisząca Ola rozumie przy tym, co to jest odpowiedzialność za słowo i styl, stale rozwija swój warsztat i chętnie – oraz skutecznie – uczy się od fachowców i korzysta z ich doświadczenia.   

Marta Olszewska

Specjalistka sztuki azjatyckiej w Chiswick Auctions

https://www.linkedin.com/in/maolszewska/

Londyn, 28 lutego 2013

Aleksandra to świetna specjalistka o szerokich horyzontach i imponującej znajomości swojej dziedziny. Jej spokojny i profesjonalny sposób bycia oraz doświadczenie jest nieocenione i pomaga w płynnym przebiegu pracy. Jest elastyczna i przychylna.
 

Wspólnie z Martą przygotowywałyśmy w Muzeum  Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dwie wystawy: Japonia patrzy na Zachód / Japan Facing West (2011) i Parawan japoński. Sosna, żuraw i góra Fuji / The Japanese Screen. Pine, crane and Mount Fuji (2014).

[London, 28th February 2013

Aleksandra is a great specialist with broad horizons and impressive knowledge of her field. Her calm and professional manner and experience is invaluable and helps in smooth proceeding of work. She is flexible and accommodating.]

bottom of page